Tanıya Dayalı Fiyat İlkesi

TANIYA DAYALI AMELİYAT (PAKET)
FİYAT UYGULAMA İLKELERİ

1. Tanıya dayalı (paket) fiyat; dahili ve cerrahi branşlarda sık karşılaşılan hastalıkların tanı ve tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından hasta bazında çok fazla değişiklik göstermeyen ve bu nedenle yaklaşık maliyeti önceden tahmin edilebilen tüm işlemlerin tek bir fiyat olarak belirlenmesidir.

2. Sağlık kurumu, tedavi ile ilgili bilgi, belge ve raporların bir örneğini isteği halinde hastaya ve kurumuna vermek zorundadır. Fatura ve raporların değerlendirilmesi sonucunda ödenecek bedellerin belirlenmesi yetkisi ödeme yapacak ABAYS’a aittir. Talimat hükümlerine uyulmaması nedeniyle ödemeden kesinti yapılacak olması halinde, kesinti gerekçesi üyeye bildirilerek alınacak bilgiye göre fatura iade edilir ya da eksik ödeme yapılır.

3. Tanıya dayalı fiyatlara; operasyon ve girişimler, poliklinik, anestezi ilaçları, ilaç, kan komponentleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, v.b.), sarf malzemesi, anestezi ücreti, laboratuar ve radyoloji tetkikleri, refakatçı ücreti gibi ilgili tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahildir. Ancak, fiyatlar, her paket fiyat için ayrı ayrı belirtilen istisnaları kapsamaz. Bu istisnalar, ayrıca faturada gösterilerek faturalandırılır.

Tıbbi zorunluluğu olmaksızın refakatçi kalınması durumunda refakatçi ücreti hasta tarafından ayrıca karşılanır.

4. Ameliyatına karar verilen hastanın ameliyat öncesi yapılması gereken muayene ve tetkikler vb. yatış hizmetleri ile birleştirilerek tanıya dayalı fiyat kapsamında hastanın kendisine(üyeye) fatura edilecektir.

5. Tanıya dayalı fiyat kapsamına giren hastaların, sağlık kurumlarında yatış tarihinden önceki 3 haftada yapılan ameliyat öncesi hazırlık (preoperatif) işlemleri tanıya dayalı fiyat kapsamı içinde değerlendirilir ve ayrıca faturalandırılamaz.

Üyeye bu faturalandırma işlemi yapılması halinde herhangibir ödeme yapılmayacaktır. Yapılmış olması halinde, ibraz edilen paket ameliyat toplam bedeli üzerinden eski ödenen tetkik ve muayene bedelleri mahsup edilerek ödeme yapılır.

6. Hastanın taburcu olduktan sonraki 15 gün içerisinde ilk kontrol amaçlı muayenesi ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (ekg, eko, efor) ve radyolojik tetkikler ücretsiz olarak yapılır. Ancak birinci kontrollerde gerekli olacak ileri tetkikler (anjiyografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb.) ilgili tetkikin raporuyla belgelendirilmek koşuluyla ilave olarak ücretlendirilebilir.

7. İlaç ve sarf malzemeleri, tanıya dayalı fiyatlara dahildir. Fiyata dahil olmayan tıbbi malzemeler; Kemik yıkama sistemleri, plak+çivi, external fixatör, her türlü eklem implantı, omurga implantı, kan ürünleri, kalp pili, pace elektrodu, koroner stentler, kalp kapakları, intraaortik balon, kapaklı kapaksız kondüvit, valv ringi, her türlü greft (shunt ve suni damar), protezler, burr, aterektomi cihazı, lazer kateteri, septostomi kateteri ve paket tanımlarında belirtilen malzemelerdir.

Tanıya dayalı (paket) fiyata dahil olmayan ve tanıya dayalı fiyat dışı tedavi edilen hastalıklarda kullanılan her türlü tedavi edici ve iyileştirici tıbbi malzemeler ABAYS teminat limitleri dahilinde ödenir;

8. Hastanın tedavisi sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle üyenin ödemek durumunda kaldığı ek giderler teminat kapsamı dışında olup ayrıca ödenmez.

 

9. Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki tanıya dayalı fiyat tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı fiyatının %25’i olarak fiyatlandırılır ve ABAYS teminat limitleri dahilinde ödenir.

Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki tanıya dayalı fiyat ücreti tam olarak, diğer ameliyatlar ise kendi tanıya dayalı fiyatının %50’si olarak fiyatlandırılır ve ABAYS teminat limitleri dahilinde ödenir.

Ayrı seans veya aynı seansta ayrı kesiden farklı klinikler tarafından yapılan işlemlerde tanımlanmış tanıya dayalı fiyatlar ayrı ayrı uygulanacaktır.

Anatomik olarak göğüs bölgesinde yapılacak planlı ameliyatlarda, kapalı göğüs drenajı veya göğüs tüpü takılması ayrıca fatura edilmeyecektir.

ABAYS yürütme kurulu; kamunun sağlık hizmeti almak için belirlediği bu kuralların sandık koşullarına gore gözden geçirerek dilediği tarihte gerekli değişikliklerin, ekleme/çıkarmaların yapılmasında  yetkilidir.

Bizi Takip Edin: