Aydınlatma Metni

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI (ABAYS)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

 1. AMAÇ

Tanımı aşağıda (2. TANIMLAR Başlığı Altında) açıklanacak olan “kişisel veri” temel insan hakkı olarak Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin 8. ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 16. maddelerinde yerini almıştır. Bu düzenlemeler ışığında General Data Protection Regulation (GDPR) Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. Türk hukukunda ise, Anayasa'nın "Özel Hayatın Gizliliği" başlıklı 20. Maddesinin 3. Fıkrasında "Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda kanun koyucu tarafından hazırlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile, veri sorumlusu olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerin, kanunda öngörülen kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, güvenliğinin sağlanması, aktarılması, silinmesi ve anonim hale getirilmesi hususlarındaki yükümlülükleri belirlenmiştir. Söz konusu Kanun 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

ABAYS olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak KVKK’nın ve ilgili sair mevzuatın öngörmüş olduğu yükümlülük dâhilinde üyesi olan avukatların, Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin, üyesi olan baro personelinin, sandık çalışanlarının ve hastalık ve kaza nedeniyle tedavi giderleri belli limit ve yüzde oranında karşılanacak olan üyelerin eşlerinin ve üyelerin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, Anayasa ve kanunla koruma altına alınan kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması, güvenliğinin sağlanması, aktarılması, silinmesi ve anonim hale getirilmesi hususlarında ilgilileri bilgilendirmek amacıyla bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla ABAYS, üyesi olan avukatların, Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin, üyesi olan baro personelinin, sandık çalışanlarının ve hastalık ve kaza nedeniyle tedavi giderleri belli limit ve yüzde oranında karşılanacak olan üyelerin eşlerinin ve üyelerin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ve kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

 

 1. TANIMLAR

 Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

ABAYS (Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı)

 ABAYS; 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu’na dayanarak 1958 yılından bugüne faaliyet gösteren ve meslek örgütlerimiz içinde bugüne kadar varlığını koruyabilen tek sandıktır.

Çerez (Cookie)

Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

İrtibat Kişisi

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

Kanun/KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Periyodik İmha

Kişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Kaynak:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik - Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik - Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ - Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLER, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER

 

 1. İşlenme Amaçları

Sandığımız, T.C. Anayasası, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu vb. yasal mevzuatlar ile ilgili tüm yasal mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili otoritelerce yayımlanmış olan düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini amacıyla, başta sandık üyelerinin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahiplerinin kanunlarla düzenlenen haklara ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, faydalanılabilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için veri tabanının oluşturulması, güncellenmesi için kimlik, adres, iletişim ve diğer kişisel veriler dahil gerekli tüm bilgi ve belgelerin elde edilmesi, kaydedilmesi, kağıt veya elektronik ortamda düzenlenmesi, yasal mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Sandıktan talep edilen her türlü yardım ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ve diğer kayıt ve belgelerin sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, SMS, e-mail, telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla düzenlenmesi, söz konusu yardım ve hizmetlerin sunulması ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla sandık üyelerinin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile hak sahiplerinin, Sandık çalışanlarının kişisel verileri Sandığımızca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde, aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket edilmektedir:

 1. Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmektedir.
 2. Kişisel veriler doğru ve güncel bir şekilde tutulmaktadır.
 3. Kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.
 4. Kişisel veriler işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir
 5. Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK'nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde;

 1. ABAYS tarafından sunulan sosyal yardımlardan, anlaşmalı kurum hizmetlerinden ve sosyal tesisler ve konuk evlerinden üyelerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

 1. Kuruluş mevzuatında ve diğer iç yönergelerde belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,

 

 1. Üyelerimizin ve sandık hizmetlerinden faydalanma hakkı olan eşlerinin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi,

 

 1. Üyelerimiz ve eşleriyle ilgili olarak elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi,

 

 1. Mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,

 

 1. ABAYS tarafından üyelerimize sunulan hizmetlerin üyelerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tekrar üyelerimize önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 

 1. Anlaşmalı kuruluşları ve sosyal tesislerle ilgili olarak üyelerimize sunduğu hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme ve tanıtım amacıyla her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla her türlü elektronik ileti gönderilebilmesi,

 

 1. ABAYS tarafından yürütülen ticari faaliyetler ile birlikte gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması,

amaçlarıyla elde edilmekte ve işlenmektedir.

 1. İşlenilen Kişisel Veriler

Kişisel Veriler

 • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad, TC Kimlik no, Doğum yeri, Doğum tarihi
 • İletişim Bilgileri: Adres, Telefon Numarası, Mail Adresi
 • Baro Sicil Numarası
 • ABAYS Üye Numarası
 • Finansal/Mali Bilgiler: Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler)

 • Sağlığa İlişkin Şikayetler
 • Hastalık Belirtilerinin Başladığı Tarih
 • Teşhis Edilen Hastalık
 • Gebelik Başlangıç Tarihi
 • Tedavi Detayları
 • Kişisel Sağlık Bilgileri
 • Muayene Bilgileri
 • Doğum Yardımına İlişkin Doğum Yapan Eşin Doğum Raporunda Mevcut Olan Bilgileri

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri olan kimlik, iletişim, üyelik, sağlık ve finansal işlem bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sandığımız birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://www.abays.org.tr adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. Çerez politikamıza https://www.abays.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda ABAYS tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda ABAYS tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. ABAYS kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve ABAYS temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

 

KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. ABAYS’a kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK'nın 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde, sandığımız tarafından sunulan sosyal yardımlardan, anlaşmalı kurum hizmetlerinden ve sosyal tesisler ve konuk evlerinden üyelerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, kuruluş mevzuatında ve diğer iç yönergelerde belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, üyelerimizin ve sandık hizmetlerinden faydalanma hakkı olan eşlerinin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi, üyelerimiz ve eşleriyle ilgili olarak elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, sandığımız tarafından üyelerimize sunulan hizmetlerin üyelerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tekrar üyelerimize önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, anlaşmalı kuruluşları ve sosyal tesislerle ilgili olarak üyelerimize sunduğu hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme ve tanıtım amacıyla her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla her türlü elektronik ileti gönderilebilmesi ve sandığımız tarafından yürütülen ticari faaliyetler ile birlikte gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması amaçlarıyla sandığımız çalışanları ve yetkililerine, sandığımızın mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile, sandığımızın şirketleri, iştirakleri, iş ortakları ve yetkili kamu kurumları ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

 1. İLGİLİ KİSİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK’nın 28.maddesi gereğince istisna olarak düzenlenen, bu sebeple veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller şöyledir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

 

 1. Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde belirtilen yöntemlerle sandığımıza iletmeniz durumunda talepleriniz, sandığımız tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, sandığımız tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibi olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.

Veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için ABAYS’ ın internet sitesinden http://www.abays.org.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Talep Ve Başvuru Formu“ nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Ihlamur Sokak No: 1 Kat: 4 Kızılay/Ankara (Ankara Barosu Eğitim Merkezi) adresine iletilmesi
 • Formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak ABAYS’ a ait kayıtlı elektronik imza (KEP) adresi olan abays@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile gönderilmesi
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer tüm yöntemlerle

ABAYS’ a başvuru yapılabilir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noterde düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Yazılı başvurularda, ABAYS’ a evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun ABAYS’ a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Kamunla düzenlenen işbu aydınlatma metninde de belirtilen haklarını kullanmak isteyen veri sahiplerinin talepleri, KVKK’ nın 13. Maddesi gereğince ABAYS tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ABAYS tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibi olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.

ABAYS, başvuruda bulunan kişinin kişisel ver sahibi olup olmadığı tespit edebilmek amacıyla ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirebilmek amacıyla kişisel veri sahibine başvuruş ile ilgili soru yöneltebilir.

 

 1. VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ

 

 1. Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı: Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı

 

Kısa Adı: ABAYS

 

Adres: Ihlamur Sokak No: 1 Kat: 4 Kızılay/Ankara (Ankara Barosu Eğitim Merkezi)

 

İnternet Sitesi: http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ABAYS/index.html

 

 1. İrtibat Kişisi

Açık Adı:Hale Toker

 

 1. DEĞİŞİKLİK (Aydınlatma metninde yapılan herhangi bir değişiklik olması halinde bu kısımda belirtilmelidir. Eğer herhangi bir değişiklik yok ise;

 

 1. Değişiklik 1 : Evrakta henüz bir değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik Detayı :

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI (ABAYS)

 

 

 

Bizi Takip Edin: