Tabi Afet Yardımı Uygulama Esasları

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
TABİİ AFET YARDIMI UYGULAMA ESASLARI

MADDE.1
KONU:

Deprem, sel gibi doğal afetler ile üyeye kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olaylar sonucu mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekânı zarar gören ABAYS üyelerinin zararı ile mütenasip yardım limitleri ile ABAYS Yönetim Kurulu’nun takdirine sunulmasına ilişkin ilgili usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

MADDE.2
KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI:


Tabii Afet Yardımı Uygulama Esaslarının konusunu içeren bu metinde geçen bazı kavramlar;

 

ÜYE: Deprem, sel vb. gibi doğal afetler ile üyeye kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olaylar sonucu mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekânı zarar gören ABAYS üyesini,

KURUL: ABAYS Yürütme Kurulu’nu,

YÖNETİM: ABAYS Yönetim Kurulu’nu,

DOĞAL  AFET: Deprem, sel gibi doğal afetler ile üyeye kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olayları,

YARDIM: Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği 23. Madde kapsamında yapılacak yardımı

tanımlamaktadır.

MADDE.3

YARDIM EDİLECEK ÜYENİN BELİRLENMESİ:

                                                            

Üyenin deprem, sel gibi doğal afetler ile üyeye kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olayları tevsik eden resmi belgeler ile başvurusu sonrası durumun gözlenmesi için iki kurul üyesi görevlendirilir, kurul üyeleri başvuru konusu zarara ilişkin: 

-Doğal Afet durumunu,

-Doğal Afet ile üyenin mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekânı zarar gördüğüne ilişkin görselleri,

-Zararın miktarına ilişkin görüşlerini, içerir tespit tutanağı tanzim ederler.

Tutanağın kurula sunulması ve sonrasında kurulun tutanak ve başvuru doğrultusunda yardım yapılmasına karar verebilir.

MADDE.4

YARDIM MİKTARININ BELİRLENMESİ:

 

Kurulun yardım yapılacak üyeyi belirlemesinden sonra üyenin kıdem durumu, hastalık fonundan kıdemi boyunca faydalanma oranı ve sağlık yardımları tavan limiti gözetilmek suretiyle yardım ödemesini belirleyebilir. Şu kadar ki, yapılacak yardım o döneme ait sağlık yardımları tavan limitinin iki katını geçemez.

 

MADDE.5

YÖNETİMİN TAKDİR HAKKI:

 

Kurulun vermiş olduğu karar tavsiye niteliğinde olup, Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği 23. Madde kapsamında Yönetim’in takdir hakkını ortadan kaldırmaz.

MADDE.6

YÜRÜRLÜK:


Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 23. maddesine işlerlik kazandırmak ve günün koşullarına uygun hizmet olanakları yaratmak amacıyla hazırlanan iş bu Tabii Afet Yardımları Uygulama Esasları, ayırım yapılmaksızın tüm ABAYS üyelerine uygulanmak üzere ABAYS Yönetim Kurulunca 03/02/2021 tarihinde kabul edilmiş ve 03/02/2021 gününden başlamak üzere  yürürlüğe girmiştir.